Terms and Conditions

KWAN Leisure BV

Definities

 • Kwan Leisure BV
  BV, KWAN Leisure BV, gevestigd te Doorn, 3941 BP, Oude Rijksstraatweg 15.
 • Opdrachtgever
  Degene die rechtstreeks of door tussenkomst van een derde een overeenkomst van opdracht strekkend tot het door KWAN Leisure BV verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, is aangegaan met KWAN Leisure BV.
 • Opdracht
  De schriftelijk vastgelegde overeenkomst, waarin KWAN Leisure BV zich verbindt jegens opdrachtgever de in de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst gedefinieerde werkzaamheden te verrichten.
 • Medewerker
  De natuurlijke rechtspersonen welke namens KWAN Leisure BV belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Hieronder worden verstaan zowel zij die op basis van een dienstverband bij KWAN Leisure BV werkzaam zijn, als de derde(n) welke door KWAN Leisure BV wordt(en) ingeschakeld.


1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen KWAN Leisure BV en opdrachtgevers, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Voor congressen en studiereizen hanteert KWAN Leisure BV aparte voorwaarden.

2. Grondslag offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever, voor zover mogelijk schriftelijk, is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. KWAN Leisure BV zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

3. Geldigheid offerte
Een door KWAN Leisure BV gedane aanbieding of offerte is maximaal twee maanden van kracht na de op de offerte vermelde datum.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door KWAN Leisure BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Vertrouwelijkheid
KWAN Leisure BV is met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van een opdracht aan haar worden verstrekt, tot geheimhouding verplicht. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt KWAN Leisure BV deze gegevens en informatie niet aan derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van KWAN Leisure BV aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

6. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, rapportages, nota’s, adviezen en dergelijke die zijn gebruikt voor de werkzaamheden of het resultaat zijn van de werkzaamheden, zijn en blijven eigendom van KWAN Leisure BV. Openbaarmaking kan alleen naar verkregen schriftelijke toestemming van KWAN Leisure BV.

7. Wijziging team
KWAN Leisure BV kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team dat de opdracht uitvoert wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de verrichten werkzaamheden niet verminderen noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

8. Tarieven en kosten
Voor werkzaamheden brengt KWAN Leisure BV een uurtarief in rekening, waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van internationale reis- en verblijfkosten, accommodatiekosten, materialen en BTW. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die KWAN Leisure BV noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kosten, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in een offerte anders is aangegeven.

9. Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden

staan gespecificeerd in de offerte. KWAN Leisure BV hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

De opdracht wordt afgesloten met toezending van de eindafrekening.

Bezwaren betreffende de factuur dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de facturen onherroepelijk zullen zijn goedgekeurd.

10. Aansprakelijkheid
KWAN Leisure BV is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat KWAN Leisure BV voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Aansprakelijkheid van KWAN Leisure BV of individuele personeelsleden van KWAN Leisure BV voor gevolgschade, vermogenschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verloren.

11. Wijziging opdrachtspecificaties
Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal KWAN Leisure BV hiervan terstond schriftelijk mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal KWAN Leisure BV dit terstond schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen met vermelding met de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

12. Faillissement of surséance
Zowel KWAN Leisure BV als de opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

Alle kosten van inning, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleent, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk is aan € 1.500,= en 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter is dan € 1.500,=. Deze kosten zullen, zodra door KWAN Leisure BV rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van KWAN Leisure BV om hogere kosten in rekening te brengen indien wat op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

13. Tussentijdse beëindiging
Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt dat de werkzaamheden niet het gewenste effect hebben en gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

KWAN Leisure BV kan de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van KWAN Leisure BV onttrekken en het bureau niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van KWAN Leisure BV kan worden gevergd. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft KWAN Leisure BV recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden aan de opdrachtgever de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

14. Geschillenregeling
Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar KWAN Leisure BV is gevestigd.

15. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen KWAN Leisure BV en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. Toepasselijkheid
Indien KWAN Leisure BV namens of voor de opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomst met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart KWAN Leisure BV voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door opdrachtgever.

17. Overmacht
Indien KWAN Leisure BV als gevolg van overmacht niet geheel of gedeeltelijk tijdig haar verplichtingen uit de opdracht kan nakomen, heeft zij het recht om naar keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel van de opdracht geheel af te zien, zulks al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die is ontstaan buiten de wil en toedoen van KWAN Leisure BV, welke van dien aard is dat geheel of gedeeltelijk naleving van de opdracht redelijkerwijs niet van KWAN Leisure BV kan worden verlangd.

Ziekte, ongeval of overlijden van een medewerker van KWAN Leisure BV geldt als overmacht voor KWAN Leisure BV.

In gevallen van overmacht is KWAN Leisure BV verplicht om met inachtneming van regels van goede trouw, met de opdrachtgever te overleggen over het nemen van maatregelen om de schade voor betrokken partijen te beperken.

Close menu